GF Hyldebjerg

Orientering 2013 fra grundejerforeningens bestyrelse, særligt med henblik på nye grundejere i HYLDEBJERG

Velkommen til Hyldebjerg (www.hyldebjerg.com), hvor vi håber, I vil finde Jer godt til rette.

Bestyrelsen vil gerne hermed orientere om de rammer, der gælder for grundejerforeningen og dens medlemmer, samt mere konkret om visse juridiske og andre forhold, der har særlig betydning, når man bor i en bebyggelse som HYLDEBJERG. Vi opfordrer derfor til, at man gemmer denne meddelelse sammen med ejendommens øvrige papirer til eventuel senere brug.

Grundejerforening og Lokalplan

Grundejerforeningen HYLDEBJERG blev stiftet den 17. juni 1976, og alle 70 parceller i HYLDEBJERG er pligtige medlemmer af grundejerforeningen.

De 8 boliger, der er bygget af Hvalsø Kommune nordvest for vejen HYLDEBJERG (Hyldebjerg nr. 71–78), er ikke pligtige medlemmer af grundejerforeningen og kan heller ikke optages som medlemmer, da bebyggelsen hovedsagelig består af lejeboliger.

Herudover er de ikke omfattet af lokalplanen for HYLDEBJERG, jf. nedenfor. Vi er blot gode naboer med en fælles offentlig tilkørselsvej i form af vejen HYLDEBJERG samt stikvejen mellem vejen HYLDEBJERG og HYLDEBJERG nr. 71-78.

Stikvejen er etableret efter overenskomst med kommunen, da den skærer gennem et af vore grønne områder. Kommunen har til gengæld etableret forskellige fælles faciliteter, f.eks. legepladsen nord for HYLDEBJERG, som grundejerforeningen har påtaget sig at vedligeholde. Det er også vore legeredskaber, så pas godt på dem!

Fortovet langs med vejen HYLDEBJERG er del af vejen HYLDEBJERG og derfor offentlig vej, men til forskel fra vejen skal fortovet ryddes for sne af de grundejere, der bor i de nordlige enderækkehuse.

Lokalplan nr. 73 (juni 1999) vedr. ”Boligområdet HYLDEBJERG i Kirke Hvalsø” er en ”lokal lov”, der fastlægger bindende regler for f.eks. anvendelse, vej- og stiforhold samt hvilke materialer, der skal bruges i forbindelse med ejendommenes anvendelse, vedligeholdelse osv.

Lokalplanen omfatter de oprindelige 70 ejendomme i HYLDEBJERG inkl. adgangsvejene, vejen HYLDEBJERG, stien syd for HYLDEBJERG, parkeringspladserne nord og syd for vejen HYLDEBJERG samt de grønne områder nord og øst for HYLDEBJERG.

De grønne områder er fællesarealer, som ejes af grundejerforeningen. De skal passes og vedligeholdes af grundejerforeningen, dvs. på bestyrelsens foranledning.

Parkeringspladserne nord for vejen HYLDEBJERG (de asfalterede parkeringspladser) er fællesarealer, som stedse skal bevares som parkeringspladser for HYLDEBJERG’s beboere og deres gæster. De perlestensbelagte parkeringspladser syd for vejen HYLDEBJERG er del af de nordlige enderækkehuses tilliggende, men udlagt som vej og derfor skattefri. De er at betragte som private fællesveje, men skal ifølge lokalplanen bevares som parkeringspladser for beboerne i HYLDEBJERG og deres gæster. Parkering på selve vejen HYLDEBJERG og på stierne mellem husrækkerne er derfor ikke tilladt.

Stierne mellem husrækkerne er adgangs- og redningsveje. De er matrikuleret som del af de enkelte ejendomme for så vidt angår stistykket ud for ejendommen. Renligholdelsen, herunder pasning af græsset på stistykkerne, ukrudtsbekæmpelse, snerydning m.v., skal varetages af de enkelte grundejere, mens vedligeholdelsen af fliserne varetages af grundejerforeningen, dvs. på bestyrelsens foranledning. Stierne er således at betragte som ”private fællesveje” og derfor også vort fælles ansvar. Det er således de enkelte grundejere, der for deres stistykke står for arbejdet med at udskifte knækkede eller smuldrende fliser. Man kan imidlertid få leveret sine fliser hos grundejerforeningen og søge om, at få udgiften til dem dækket.

Stien syd for HYLDEBJERG er offentlig vej, som skal renligholdes, herunder sneryddes, og vedligeholdes af kommunen. Rabatterne langs med de sydvendte rækkehuses hække ud til stien skal dog passes af grundejerne.

Lokalplan nr. 73 kan hentes gratis på kommunens hjemmeside (www.lejre.dk).

 Vedtægter

Grundejerforeningens vedtægter er senest dateret 16. februar 2012. De indeholder bestemmelser om medlemskab, formål, kontingent, generalforsamlinger, bestyrelse, naboforhold samt regnskab og revision.

Vedtægterne udgør sammen med lokalplanen det lokale regelsæt, som vi som grundejere i HYLDEBJERG skal leve efter. Vedtægterne kan dog, i modsætning til lokalplanen, og under forudsætning af 2/3 eller 47 ejendommes tilslutning, ændres efter en særlig procedure, hvilket er sket nogle få gange i forhold til de oprindelige vedtægter.

Lokalplan nr. 73 erstattede den oprindelige deklaration, som var tinglyst servitutstiftende på samtlige 70 ejendomme. Ifølge deklarationen var grundejerforeningens bestyrelse påtaleberettiget i alle forhold vedr. husenes udseende, ombygning, tilbygning og vedligeholdelse mv. Efter lokalplanens vedtagelse er Kommunalbestyrelsen påtaleberettiget, men skal dog høre grundejerforeningens bestyrelse om dispensationer til lempelser af lokalplanens bestemmelser eller f.eks. om ændringer i bebyggelsens ydre fremtræden.

I overensstemmelse hermed fastslår vedtægternes § 2, at grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser, herunder for medlemmernes regning at sørge for vedligeholdelse af de grønne områder. Grundejerforeningen skal endvidere sørge for vedligeholdelse af de fælles parkeringspladser samt stiarealerne mellem husrækkerne.

Hvis du ikke har modtaget grundejerforeningens vedtægter, eller hvis de er bortkommet, kan du henvende dig til bestyrelsen for at få et eksemplar.

Naboforhold

Vi bor meget tæt i HYLDEBJERG, og hver rækkes syv huse er nærmest ”forbundne kar”. Hvis et hus inde i rækken skal have noget ordnet, bliver (nogle af) de øvrige huse indblandet. Således f.eks. i forbindelse med indlæggelse af flere linjer til internetopkoblinger, hvor f.eks. TDC eller DONG skal grave stierne op for at kunne lægge kabler ned.

Det er klart, at vi må tolerere dette, uanset om vi selv har glæde af arbejdet, men for at undgå ubehagelige oplevelser, fordi de andre huse ikke er informeret om, at der skal graves i deres ejendomme, skal grundejere, der skal have sådanne eller lignende arbejder udført, informere deres naboer og bestyrelsen herom.

Vi har fra bestyrelsens side gjort både TDC og DONG opmærksomme på, at de ikke uden videre kan grave stierne op, fordi de er private ejendomme. Vi har samtidig fået oplyst af kommuneingeniøren, at tilladelsen til at grave kun gælder på offentlige veje. Så de skal altid have tilladelse af de enkelte grundejere i HYLDEBJERGyldeb, når de skal grave i stierne.

Ligeledes i forbindelse med vort tætte naboskab er det vigtigt at vise hensyn, f.eks. i forbindelse med anvendelse af haveredskaber eller værktøj til vedligeholdelse af vore huse: Hvis du f.eks. skal anskaffe dig en ny plæneklipper, vil vi opfordre dig til at tænke på, at en motorplæneklipper støjer mere end en elektrisk plæneklipper, mens en med ”rugbrødsmotor” støjer ganske lidt og giver en masse god motion! Det samme kan siges om hækkeklippere: Hvis du har valget, så vælg en elektrisk frem for en med motor, der støjer så meget, at brugeren må bruge høreværn. Hvad så med naboer og genboer?

Tænk på det, inden du kaster dig ud i nye investeringer til haveredskaber og værktøj. Det samme gælder selvfølgelig i forbindelse med lån af haveredskaber eller værktøj.

Tænk også på, at ikke alle beboere i HYLDEBJERG er katte- eller hundeelskere. Undgå derfor mest muligt situationer, som kan påvirke holdningen til hunde og katte i negativ retning. Undgå hundeglam om natten såvel som om dagen. Hvis du lufter din hund på stier og fællesarealer, så saml altid dens efterladenskaber op, også på græsarealer. Undgå at din hund tisser og besørger på legepladsen.

Både ved legepladsen og ved indkørslen til HYLDEBJERG er der anbragt standere med skiltet: ”Hold rent” og poser til hundenes efterladenskaber. Poserne er gratis og kan afleveres i beholderen, anbragt under poserne. Så sørger vores havemand for, at beholderne tømmes med jævne mellemrum.

Har du kat, så tænk på, at din nabo næppe er ”vild med”, at din kat bruger hans/ hendes have som kattebakke. Gør hvad du kan for at mindske generne. Overvej, om det er nødvendigt, at din kat er fritgående.

Kørsel på stierne

I 1984 blev det besluttet på generalforsamlingen, at motorkørsel (herunder kørsel med knallerter og motorcykler) på stierne mellem husrækkerne ikke er tilladt. Det blev dog samtidig besluttet, at det er tilladt for beboerne i en husrække at køre ind til deres egne ejendomme med egne personbiler eller, i tilfælde af f.eks. flytning eller større leverancer eller besøg af håndværkere, med biler op til max. 3.500 kg., da stierne ikke kan bære mere.

Skiltene med ”Al motorkørsel på stien forbudt” er således mest møntet på besøgende som håndværkere og vareleverandører, som helst skal bære eller trille værktøj eller varer ind på sækkevogne eller lignende.

Hække og hegn

Alle hegn i HYLDEBJERG, der støder op til nabo- og genboejendomme i HYLDEBJERG, er fælleshegn, idet de står i skellet mellem ejendommene. Disse hegn, bortset fra de oprindeligt etablerede raftelæhegn, der ligeledes står i skel op til murene, skal bestå af levende beplantning, f.eks. de ligusterhække, der er plantet næsten overalt i skellene. Klipning og vedligeholdelse af hækkene sker ved, at hver ejendom passer sin side af hækken. Hækkenes højde fastlægges efter aftale med naboen eller genboen, men de må almindeligvis ikke overstige 180 cm. Hækkene bør klippes mindst 1 gang om året.

De hække, der adskiller stierne langs husrækkerne fra de tilstødende haver, er således også fælleshegn. For at undgå misforståelser bør man tale med genboen, både om hækkens højde og drøjde, inden der klippes.

De sydlige enderækkehuses hække mod stien mellem HYLDEBJERG og Brune Banke, den vestlige rækkes (nr. 64 til 70) hække mod skolestien, samt den østlige rækkes (nr. 1 til 7) hække mod det grønne område ved Søvej står på egen grund, men ud mod offentlig vej, sti eller fællesareal. Disse hegn skal ifølge hegnsloven passes af grundejerne selv, og de skal klippes, så de ikke overstiger 200 cm og ikke generer færdselen, hverken den gående eller kørende.

De nordlige enderækkehuses hække mod perlestensparkeringspladserne står helt på egen grund i en vis afstand fra skellet og er derfor ikke omfattet af hegnsloven. Den del af hækkene, der grænser op mod fortovet, skal dog passes som eksempelvis hækkene syd for HYLDEBJERG. Af praktiske grunde bør hækkene derfor maksimalt være 200 cm høje hele vejen rundt om disse parkeringspladser.

Eventuelle levende hegn mellem indgangspartierne foran husene og stierne mellem husrækkerne  skal klippes, så de ikke hindrer den frie færdsel af gående og cyklende på stierne, herunder postbudet. Men deres udseende er i øvrigt grundejernes egen sag.

For at indhente praktiske råd om hækpasning fik foreningen besøg af en havearkitekt i juni 2016. Hendes råd og et par tilføjelser fra bestyrelsen kan læses her:
HækNoter-Juni-2016

Ændringer i ejendommen

Hvis du som grundejer foretager fysiske ændringer i ejendommen, f.eks. ændrer varmeinstallationer, skal du meddele dette til kommunens bygnings- og boligregister (BBR). Efter ændring den 1. januar 2006 af lov om bygnings- og boligregistrering kan ejeren straffes med bøde på helt op til 5.000 kr., hvis han/hun undlader dette. (Læs mere om bygnings- og boligregistrering i lovbekendtgørelse nr. 160 af 8. februar 2010 på www.retsinformation.dk).

Hvis du f.eks. installerer en brændeovn, skal du også være opmærksom på skærpede regler fra Miljøstyrelsen om opsætning, fyring og røgudledning. Endvidere har vi i HYLDEBJERG en regel om, at skorstene fra brændeovne skal række mindst 80 cm. op over tagryggen.

Antennelaug

Grundejerforeningen er medlem af Antennelauget MASTEN. Gennem dit medlemskab af grundejerforeningen er du deltager i antennelauget.

Det er grundejerforeningen HYLDEBJERG, der er oprindeligt medlem og medstifter af antennelauget, men fra og med 2012 har grundejerne i HYLDEBJERG fået rettigheder som enkeltmedlemmer, hvilket betyder at vi hver især kan melde vores ejendom ud af lauget.

Det vil vi som bestyrelse dog ikke anbefale, da Antennelauget har indgået en meget favorabel aftale med YouSee om at levere radio- og TV-signaler samt, hvis ønskeligt, internet bredbånd fra og med 1. oktober 2012.

Du kan læse mere om dette på antennelaugets hjemmeside: www.masten.dk.

Det er ifølge lokalplan nr. 73 tilladt at opsætte parabolantenne i sin have, dog højst 1 m over niveau. Enhver anden form for udvendig radio- eller Tv-antenne er forbudt i henhold til lokalplanen.

Dagrenovationsordningen

Alle husstande i HYLDEBJERG skal selv køre deres dagrenovationsaffaldscontainer ud og stille den i højre side af den asfalterede parkeringsplads ud for egen række. Papiraffald puttes i den store, grønne papiraffaldscontainer, som er fast placeret samme sted.

Bemærk at dagrenovationsaffaldscontaineren først må køres ud og sættes på parkeringspladsen aftenen før tømningen. Den skal tages ind igen så hurtigt som muligt efter tømningen.

Storskraldsordningen

Alle husstande i Lejre Kommune er tilsluttet den kommunale storskraldsordning, herunder med adgang til genbrugspladsen i Kirke Sonnerup. Kommunen udsender en folder en gang om året med angivelse af datoer for afhentning af affald m.v. Det er vigtigt, at man sætter sig grundigt ind i disse regler, specielt dem om, hvornår man må sætte sit affald ud ved vejen (tidligst aftenen før afhentningen).

Det er specielt vigtigt at notere sig, at man har ansvaret for sit affald, indtil det er afhentet af renovationsfolkene. Hvis de af en eller anden grund ikke tager det med, må man selv tage det tilbage og opbevare det til næste gang, der er afhentning.

 Skiltning ved salg

Grundejerforeningen ønsker naturligvis at hjælpe så meget som muligt ved salg, men det er ifølge gammel aftale mellem grundejerforeningen og de lokale ejendomsmæglere ikke tilladt, at sætte til salgs skilte op i det grønne område mod Søvej. Dette skyldes skiltenes æstetiske fremtoning, samt at man i dag har mange andre muligheder for slagsreklamering.

 I øvrigt

Der findes et redskabsskur på det grønne område i det nord vestligste hjørne, hvor grundejerforeningen opbevarer haveredskaber m.v. til fælles brug. Her findes også en lang stige, hvis du f.eks. skal male din gavl. Nøgle til skuret og stigen kan lånes af et bestyrelsesmedlem

Vi henviser desuden til dokumentet “Godt naboskab i Hyldebjerg” som kan læses
under fanebladet “Fra Bestyrelsen” .

Bestyrelsen

Medlemmerne af grundejerforeningens bestyrelse fremgår af resumeet af seneste generalforsamling. Bestyrelsens sammensætning meldes som regel ud i en senere meddelelse, når bestyrelsen har konstitueret sig.

Grundejerne i HYLDEBJERG er altid velkomne til at rette henvendelse til et medlem af bestyrelsen, hvis man har et problem eller spørgsmål, som formodes at henhøre under grundejerforeningen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen